Nowenna
pompejańska


Nowenna pompejańska to szczególny sposób odmawiania modlitwy różańcowej. Nazywa się ją również „nowenną nie do odparcia” – to prawdziwy modlitewny szturm, dzięki któremu, zgodnie z obietnicą Matki Bożej, otrzymamy wszelkie łaski, o które błagamy!
Historia
Historia nowenny pompejańskiej rozpoczyna się 8 maja 1884 roku. Wtedy to dwudziestojednoletniej nieuleczalnie chorej Fortunatinie Agrelli z Neapolu objawiła się Maryja i poleciła jej modlić się na różańcu świętym przez 54 dni. Pierwsze 27 miało być przeznaczonych na modlitwę błagalną o uzdrowienie, drugie zaś – na modlitwę dziękczynną za odzyskanie zdrowia. Po odmówieniu całego cyklu, dziewczyna została w cudowny sposób uzdrowiona.
Przypadek ten został opisany przez wielkiego propagatora różańca świętego – błogosławionego Barłtomieja Longo. W efekcie jego starań w 1890 roku papież Leon XIII uroczyście zatwierdził cud, co było początkiem rozwoju kultu Matki Boskiej Pompejańskiej. Ostatecznie w 1926 roku zakończono budowę Bazyliki Matki Boski Pompejańskiej na gruzach starożytnego miasta Pompeje.


Jak odmawiać nowennę pompejańską?
Nowenna pompejańska, trwająca aż 54 dni, jest pięciokrotnie dłuższa od zwykłej, dziewięciodniowej nowenny. Poświęcenie, jakiego wymaga od odmawiającego, jest jednak we wspaniały sposób wynagradzane przez Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która obiecała, że za sprawą tej szczególnej nowenny uzyska się wszelkie łaski, o które się prosi.
Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio dobrać i sformułować intencję modlitewną; nowennę odmawia się tylko w jednej intencji! Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciągu swojego życia odmówić dowolną liczbę nowenn.
Każdego dnia należy odmówić 15 tajemnic różańca, czyli 15 tzw. „dziesiątek”. Przez pierwsze 27 dni modlimy się w intencji błagalnej. Po odmówieniu całego różańca, na końcu modlimy się następującymi słowami:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Kolejne 27 dni to modlitwa dziękczynna. Wówczas na końcu odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Módl się w swoich intencjach Nowenną pompejańską - zamów książkę Różaniec – ratunek dla świata.

Zamawiam 
 egzemplarz(e) książki pt. Różaniec - ratunek dla świata (o wartości 12 zł)**
wraz z dołączonym do niej poświęconym przez kapłana różańcem. Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. ** pola obowiązkowe.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. ;

**Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi